UAB „Biocentras“ vykdyti moksliniai tyrimai projektuose

REMTECH

Panaudotų medinių pabėgių nukenksminimo biologiniais metodais technologijos kūrimas

Aprašymas

Laikotarpis 2017 – 2021

Bendra projekto vertė: € 699 861,46 Eur (be PVM).

Projekto pristatymas

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.

Projektas vykdomas VDU kartu su partneriu UAB „Biocentras“.

Šiandien technologijos dar neleidžia visų medinių pabėgių pakeisti gelžbetoniniais, todėl pabėgių tvarkymas bus aktualus dar daugiau nei 15 m. Problema yra globali ir egzistuoja daugelyje pasaulio šalių. Pagal Europos Komisijos direktyvos 2001/90/EB (EUR-LEX-3200120090-LT) reikalavimus tokios atliekos negali būti tiesiogiai panaudotos kurui, kompostui ar kitiems dirbiniams be papildomo apdorojimo. Tokie pabėgiai gali būti deginami tik kaip kenksmingos atliekos, o pelenai vėliau atitinkamai laidojami. Ši technologija yra itin brangi, todėl kyla poreikis ekonomiškai ir saugiai aplinkos ir visuomenės sveikatos požiūriu išspręsti šią problemą.

Kadangi geležinkelio tinklai yra labai išvystyti Vakarų Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Australijoje, tai ši problema egzistuos pasaulyje dar 15-20 metų, kol bus pereita prie naujų technologijų ir naudojami tik gelžbetoniniai pabėgiai arba sukurti veiksmingi mažiau toksiški impregnantai. Policikliniais aromatiniais angliavandeniliais (PAA) užteršta mediena yra rimta aplinkos apsaugos problema: nes dauguma PAA yra toksiški ir gali sukelti vėžinius susirgimus. Kasmet pabėgių medienos atliekų susidaro Lietuvoje apie 30 000 vnt. (2000 t). Europoje 0,5-1 mln. t., Pasaulyje 2,850 mln.t. netinkamų naudoti pabėgių.

Šio projekto objektas yra tyrimai susiję su pabėgių medienos bioremediacijos technologinio modelio optimizavimo, taikymo ir efektyvumo tyrimais lauko sąlygomis (in situ ir ex situ).

Bus atliktas pabėgių medienos smulkinimo, paruošimo bioremediacijai ir panaudotų pabėgių cheminės sudėties skirtumų įvertinimas, policiklinių aromatinių darinių kiekių pabėgiuose nustatymo diegimas ir įteisinimas. Bus atlikti geriausiai skaidančių benzo[a]pireną, įvairius policiklinius aromatinius angliavandenilių balto puvinio grybais ir jų konsorciumų tyrimai in vitro ir ex situ (lauko sąlygomis), sukurtų konsorciumų auginimui skirtų terpių optimizavimas. Bus atliktas benzo[a]pireno biologinio skaidymo sąlygų, būdų atranka ir kultivavimo technologijų lauko sąlygomis optimizavimas, valymo technologijos efektyvumo įvertinimas. Bus atrinkti augalai, skirti fitoremediacijai įvertinti, sukurta komposto kokybės įvertinimo metodika ir įvertintas antrinės žaliavos, gautos po bioremediacijos, tinkamumas kompostavimu. Bus atlikta antrinė bioremediacija naudojant augalus. Bus atliktas naujos technologijos maketo testavimas ir technologinės dokumentacijos parengimas.

ImunoM

Organizmo imunomoduliavimo ir piktybinių ląstelių dauginimosi stabdymo technologija, pagrįsta molekulių manipuliavimu S. cerevisiae preparatais

Aprašymas

Laikotarpis 2017 – 2019

Bendra projekto vertė: € 724 029,14 (be PVM).

Projekto įgyvendinimui UAB „Biocentras“ su partneriu UAB ,,Biotechnologinė platforma“ skiria ne mažiau nei 379 738,09 Eur nuosavų lėšų. Projekto įgyvendinimui skiriama iki 344 291,05 Eur (be PVM) Europos Sąjungos lėšų.

Trumpas projekto idėjos pristatymas

Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti du produktus, kurie šiuo metu neturi analogų pasaulio rinkose: telomerazės fermentą slopinančio ir piktybinių ląstelių augimą stabdančio preparato prototipą (ImunoM-T) ir adjuvanto, skatinančio organizmo imunizaciją antigenais ir (arba) vakcinomis, prototipą (ImunoM-A) bei vieną produktą, kuris yra naujas rinkos lygmenyje – tai preparatas, skirtas imuninės sistemos stimuliavimui bei organizmo priešinfekcinės funkcijos skatinimui (ImunoM-S).

Trumpas šių produktų pristatymas

ImunoM-T– fermentą telomerazę slopinančio ir piktybinių ląstelių augimą stabdančio preparato prototipas. Preparato veiklioji medžiaga – skirtingo molekulinio svorio S. cerevisiae polisacharidų komplekso frakcijos, pagamintos pagal patentą WO2015159134 A1.

ImunoM-A– adjuvanto, skatinančio organizmo imunizaciją antigenais/vakcinomis, prototipas. Preparato veiklioji medžiaga – skirtingo dydžio S. cerevisiae polisacharidų molekulių kompleksas.

ImunoM-S– imuninę sistemą moduliuojančio ir priešinfekcines funkcijas skatinančio preparato prototipas. Preparato veiklioji medžiaga – skirtingo molekulinio dydžio S. cerevisiae polisacharidų komplekso frakcijos, pagamintos pagal pasaulinį patentą WO2015159134 A1.

Finansinę paramą teikianti institucija

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo investicijų veiksmų programos 1 prioriteto “Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K “Intelektas. Bendri verslo ir mokslo projektai”.

US4GREENCHEM

Combined Ultrasonic and Enzyme treatment of Lignocellulosic Feedstock as Substrate for Sugar Based Biotechnological Applications

Aprašymas

Laikotarpis 2015 – 2019

Bendra projekto vertė: € 3 803 925 / EU contribution: € 3 457 602,5

Trumpas projekto idėjos pristatymas

US4GREENCHEM aims to design a biorefinery concept for the complete valorization of lignocellulosic biomass that is energy- and cost- efficient and based solely on green technologies. The concept combines mechanical pretreatment of the substrate with the aid of ultrasound to overcome its recalcitrance and disrupt inhibitors with mild CO2 hemicellulose degradation and with the enzymatic recovery of sugars and technologies for the valorization of the byproducts released in the process.

Projekto tinklapis: us4greenchem.com

Finansinę paramą teikianti institucija

Europos Sąjungos HORIZON 2020 programa, dotacijos sutartis nr. 669055

SORBENT-DEMO

Dirvožemio atkūrimo technologijos, skirtos dirvožemiui in situ valyti nuo sunkiųjų angliavandenilių mišinių, demonstravimas

Aprašymas

Laikotarpis 2014 – 2016

Bendra projekto vertė: 1 901 726 € , iki 1 072 000 € parama iš programos.

Sėkmingai įgyvendinus SORBENT projektą buvo sukurta nebrangi integruota angliavandeniliais užteršto dirvožemio valymo technologija, kurią taikant naudojami 3 atskiri komponentai: SORBENT sistema, SORBENT bakterinis preparatas ir fito-atkūrimas. Taigi, SORBENT-DEMO projekto tikslas yra atlikti šios SORBENT dirvožemio atkūrimo technologijos, skirtos dirvožemiui in situ valyti nuo sunkiųjų angliavandenilių mišinių, demonstravimą.

Projekto internetinis puslapis: sorbent.lt

Finansinę paramą teikianti institucija: Europos Sąjungos 7-oji bendroji programa, dotacijos sutartis nr. 605607

LIFE-PURIWAT

Naujas demonstracinis bandomasis įrenginys skirtas nuotekoms valyti nuo riebalų ir angliavandenilių

Aprašymas

Laikotarpis 2013 – 2017

Bendra projekto vertė: € 1 238 408, iki € 499 175 parama iš programos.

Trumpas projekto idėjos pristatymas

Sukurti demonstracinį 5000 dm3/h našumo valymo įrenginį, kuris iš nuotekų galės pašalinti nuo 97% iki 99% angliavandenilių ir riebalų.

Projekto tinklapis: puriwat-life.es

Finansinę paramą teikianti institucija

Life programa, projektas LIFE12 ENV/ES/000684

KOLAGENT

Kolagenaziniu aktyvumu pasižyminčių veikliųjų medžiagų išskyrimas iš Streptomyces flavus 197 ir jų aktyvumo tyrimai

Aprašymas

Laikotarpis 2013 – 2015

Bendra projekto vertė: 1 989 118 Lt, t.t. iki 895 103 Lt iš fondo ir ne mažiau nei 1 094 015 Lt iš „Biocentras“ lėšų.

Atlikti mokslinius tyrimus, siekiant paruošti unikaliomis savybėmis pasižymintį proteolitinių fermentų kompleksą naudojimui naujoviškuose medicininiuose prietaisuose ir kosmetikos gaminiuose.

Struktūrinių fondų projektų viešinimas: 2012 m. „Biocentras“ mokslininkai pabaigė kurti naujo biologinio produkto (proteolitinių fermentų komplekso) prototipą . Šis fermentų kompleksas pasižymi proteolitiniu , peptitaziniu , elastaziniu bei pagrindiniu – kolagenaziniu aktyvumais.

Išanalizavus dabartinę padėtį biotechnologijų rinkoje ir įvertinus savo galimybės, „Biocentras“ nusprendė praplėsti savo turimą tyrimų ir gamybos infrastruktūrą bei produktų asortimentą naujais didesnę pridėtinę vertę turinčiais raudonosios biotechnologijos produktais. Dėl galimybės veikti, esant švelnioms (fiziologinėms) sąlygoms ir išskirtinio selektyvumo, fermentai gali būti sėkmingai taikomi kosmetikos ir medicininių preparatų gamyboje.

Šiam darbui atlikti gautas finansavimas iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo. Tinkamos projekto išlaidos – iki 1 989 118,00 Lt., neįskaitant PVM, tame tarpe paramos suma – iki895 103,00 Lt., UAB „Biocentras“ skirs me mažiau nei 635 677, 00 Lt.

Projekto įgyvendinimas prasidėjo 2013 m. spalio 31 d., užbaigti darbus planuojama iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Projektas įgyvendinamas be partnerių.

Projektas vykdomas pagal veiksmų programą VP2 „Ekonomikos augimo veiksmų programa“ (prioritetas VP2-1 – „Ūkio konkurencingumo ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“, uždavinys VP2 – 1.3 – „Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“, įgyvendinimo priemonė – „Intelektas LT“).

Įgyvendinant projektą bus sukurta proteolitinių fermentų biosintezės technologija, fermentų išgryninimo metodika, identifikuota veiklioji medžiaga ir atlikti tyrimai dėl jos stabilumo, o taip pat nustatyta kuriamų produktų sudėtis ir atlikti iki klinikiniai ir klinikiniai tyrimai.

Išgryninta kolagenazė bus naudojama kaip pagrindinė veiklioji medžiaga lėtinių, sunkiai gyjančių žaizdų skirtingos etiologijos (pragulos, veninės ar diabeto sukeltos opos ir smarkūs nudegimai) gydymo preparatuose, selektyviam nekrozinių (negyvų) audinių pašalinimui nepažeidžiant granuliacinio audinio. Preparato su kolagenaze naudojimas sudarytų galimybes negyvybingą audinį pašalinti ląstelių lygmenyje ir paskatintų žaizdų gijimą greičiau pereinant iš uždegimo į proliferacijos stadiją. Be to, kartu su negyvu audiniu lengviau pašalinamos ir bakterijos patekusios į žaizdą, taip sumažinama ir infekcijos rizika. O taip pat yra mažinama ir randų susidarymo tikimybė.

Išgrynintą kolagenazę numatoma naudoti kuriant naujo tipo ir visai kitokiu veikimo principu pagrįstus kosmetinius odos valiklius. Dėl selektivaus kolagenazės veikimo tik į denatūruotą kolageną, bus švelniai nuvalytos tik pažeistos negyvos ląstelės, esančios stratum corneum odos sluoksnyje, nepažeidžiant giluminių odos sluoksnių.

Įgyvendinus projektą bus sukurti kosmetinės-farmacinės ir medicininės paskirties preparatų prototipai ir pagaminti eksperimentiniai pavyzdžiai. Sukurtų preparatų gamybos pradžia planuojama 4-5 metais po projekto įgyvendinimo.

Finansinę paramą teikianti institucija: Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas (VP2.1.3-ŪM-02-K-04-086 Intelektas LT priemonė)

Projektas vykdomas be partnerių

BIOCAP

Biologiškai aktyvių produktų mikrokapsuliavimo tyrimų centras

Aprašymas

Laikotarpis 2012 – 2015

Bendra projekto vertė: 1 407 325 Lt, t.t. iki 985 127 Lt iš fondo ir 422 198 Lt iš „Biocentras“ lėšų.

Trumpas projekto idėjos pristatymas:

Projekto vykdymo metu bus įrengtas biologiškai aktyvių produktų mikrokapsuliavimo tyrimų centras, kuriame bus kuriamos biologiškai aktyvių preparatų technologijos bei naujos šiuo metu įmonės sukurtų ir vystomų eksperimentų naujų preparatų prototipų komerciškai pritaikomos formos.

Struktūrinių fondų projektų viešinimas:

„Biocentras“ yra sukūręs visą eilę biologiškai aktyvių preparatų (BAP) ir jų prototipų. Tačiau net ir komercinių prototipų naudojimas susiduria su nepakankamu preparatų stabilumu ir dėl to ribotu efektyvumu. Įmonės mokslininkai šiuo metu turi paruoštą mikro-kapsuliavimo koncepciją, kurios įgyvendinimas leistų sukurti naujos kartos kontroliuojamos struktūros atrankaus laidumo, pageidaujamo elektrostatiškumo, hidrofobiškumo arba hidrofiliškumo BAP. Pritaikius šią koncepciją taip pat būtų galima sukurti naują BAP imobilizacijos technologiją, kurią naudojant būtų įmanoma keisti kapsulių apvalkalo savybes.

Nors sukurtos koncepcijos gyvybingumas yra patvirtintas, tolesnių tyrimą vykdymą riboja tinkamos MTTP infrastruktūros nebuvimas. Įmonė ketina įrengti centrą, kuriame būtų kuriamos BAP imobilizacijos technologijos bei naujos šiuo metu įmonės sukurtų ir vystomų eksperimentinių BAP prototipų komerciškai pritaikomos formos.

Kadangi „Biocentras“ turi ilgametę naujų technologijų ir produktų kūrimo patirtį, įkurtame MTTP centre sukurtos naujos žinios bus nesunkiai integruojamos į technologijas naujiems produktams bei turimų produktų naujoms formoms kurti, tame tarpe gyvų mikroorganizmų kapsuliavimu. Sukūrus naujas kapsulių struktūras, planuojama kurti pramoninius procesus ir gaminti eksperimentinius bei gamybinius naujų kapsuliuotų biologiškai aktyvių produktų prototipus.

Biologiškai aktyvių produktų mikrokapsuliavimo tyrimų centro įteigimui (sukurimui) gautas finansavimas iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo. Tinkamos projekto išlaidos –1 407 325,00 Lt., neįskaitant PVM, tame tarpe paramos suma – iki 985 127,00 Lt., „Biocentras“ projekto įgyvendinimui skirs me mažiau nei 422 198, 00 Lt. Projekto vykdymas prasidėjo 2012 m. spalio 1 d., užbaigti darbus planuojama iki 2015 m. kovo 31 d.

Projektas vykdomas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos VP2 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumo ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo VP2-1.3-ŪM-03-K priemonė „Intelektas LT+“.

Finansinę paramą teikianti institucija:

Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas (VP2.1.3-ŪM-03-K-03-044 Intelektas LT+ priemonė)

Projektas vykdomas be partnerių

ECOFUEL

Creation of ecological and competitive heat production technology based on biotechnological processes

Aprašymas

Laikotarpis 2012 – 2014

Total project value: 1 740 232 Lt, i.e. up to 1 104 555 Lt from the foundation and 635 677 Lt from the funds of „Biocentras“ UAB.

Short introduction of project idea:

To create a modern ecological and competitive heat production technology based on biotechnological methods, that allows to infinitesimally minimize harmful product exhaust emissions into the environment during combustion processes.

Finansinę paramą teikianti institucija:

Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas (VP2.1.3-ŪM-02-K-03-079 Intelektas LT priemonė)

UNIDIGES

Demostracinės pilotinės gamyklos gyvulių atliekų perdirbimui sukūrimas

Aprašymas

Laikotarpis 2011 – 2014

Bendra projekto vertė: 1 310 678 €.

Trumpas projekto idėjos pristatymas:

Projekto metu sukurta demonstracinė pilotinė gyvulių atliekų perdirbimo gamykla, kurioje atliekos perdirbamos į trąšas.

Daugiau informacijos: http://www.unidiges.eu/en/category/proyecto/

Finansinę paramą teikianti institucija: Life+ programa

Esame atviri naujiems projektams

Įgyvendinkime idėjas kartu!